لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران سال 73 - افسر وظیفه نیروی دریایی ارتش پایگاه حسنرود - شاغل در شرکت بهینه کار نوآور 76 تا 89 و فعال در ویدیوکنفرانس و برنامه نویسی

ویدیو کنفرانس

اهمیت ویدئوکنفرانس در شرایط کنونی اقتصاد

جای هیچ توضیح نیست که شرایط اقتصادی حاکم در کشور ایجاب می کند تا فعالان عرصه اقتصاد، تغییراتی را در دو محور اصلی کاهش هزینه و افزایش درآمد، ایجاد کنند.