Microsoft Lync

پیش نیاز ها برای نصب نرم افزار مایکروسافت لینک

پیش نیاز ها برای نصب نرم افزار مایکروسافت لینک

برای استفاده از سرویس لینک ۲۰۱۰ و یا ۲۰۱۳ نیاز است در شبکه سرویس های زیر مهیا باشد : Active Directory DNS DHCP CA (Certificate Authority)