با توجه به اینکه در گزینه Date and Time کشور ایران وجود ندارد ٬ برای تنظیم تاریخ و ساعت گزینه Time Zone را Self-Defined Time Zone انتخاب کرده و در قسمت Self-Defined Time Zone عبارت زیر را قرار دهید .

IRST-۳:۳۰IRDT,M۳,۳.۳,M۹.۳.۵