در صورت فراموشی پسورد وب دستگاه های نیوراک اگر دستگاه دارای پورت fxs میباشد یک تلفن آنالوگ به پورت fxs وصل کرده و کد #911234* را شماره گیری نمایید و سپس گوشی را قطع نمایید و دستگاه را روشن خاموش کنید.
پس از روشن شدن دستگاه تنظیمات آن به تنظیمات کارخانه برگشته و میتوانید با پسورد پیش فرض به ان متصل شوید.