برای ارتباط و تفکیک خطوط ورودی و خروجی در گیتوی های سنگوما vega 50 میتوانید لینک زیر را مشاهده کنید.

لینک