به چه صورتی می توانم Codec G729 را بر روی سرور Asterisk فعال نمایم؟
ابتدا وارد مسیر زیر میشویم.
کد PHP:
cd /usr/lib/asterisk/modules 
اگر سرور 64 بود به مسیر زیر میرویم.
کد PHP:
cd /usr/lib64/asterisk/modules 
سپس با دستور زیر کدک های g729 و g723 قبلی را پاک میکنیم.
کد PHP:
rm -f codec_g729.so
rm 
-f codec_g723.so 
سپس از سایت زیر با توبه وژن 64 یا 32 بیتی و مدل cpu کدک مورد نظر را دانلود میکنیم.
کد PHP:
http://asterisk.hosting.lv/ 
فایل رو میتوانید با دستور زیر مستقیم دانلود کنید و یا فیل رو روی سیستم دانلود و با استفاده از winscp به مسیر گفته شده منتقل کنید.
wget لینک دانلود کدک مورد نظر
سپس با دستور زیر فایل رو rename میکنیم.
کد PHP:
mv codec_g729-ast110-gcc4-glibc-x86_64-opteron-sse3.so codec_g729.so 
کدک g723 را هم دانلود و rename میکنیم.
سپس با دستور زیر استریسک رو رستارت میکنیم.
کد PHP:
/etc/init.d/asterisk restart
service asterisk restart 
حال وارد CLI استریسک میشویم و با دستور زیر کدک های فعال رو مشاهده میکنیم.
کد PHP:
core show translation recalc 10