سلام
ما یه دفتر تهران ، یه دفتر دوبی داریم ، برای ارتباط وویپی ، نیاز به چه چیزهایی است؟

خودم اینجوری متوجه شدم

ایران :

سرور الستیکس

آی پی فون

آی پی ولید

میکروتیک


دوبی:

میکروتیک

آی پی فونحالا چه تانلی خوبه؟ آیا اصلا یه سرور نیازه یا دو سرور برای الستیکس؟ یه آی پی یا دو آی پی؟

اینا رو واقعا هر کی یه چیزی میگه
متوجه نشدم در نهایت چه چیزهایی نیازه