KAS مختصر کلمات Kava Auto call System است. که یک سیستم تلفنی به منظور ساخت تماسهای خودکار می باشد.
عملکرد این سیستم به این شیوه می*باشد که یک سازمان با توجه به نیاز خود برای ارتباط با مشتری، اطلاعات تماس را به سیستم داده و پیغام مورد نظر را پس از برقراری تماس برای مخاطب پخش مینماید.
به فرض مثال:
سازمان هایی مانند بانک یا هر مؤسسه دیگری که نیاز به ارتباط با مشتری دارند برای کارهایی مانند تبلیغات، مشاوره، اعلام قسط و غیره از نیروی انسانی خود جهت برقراری ارتباط تلفنی با مخاطبان خود استفاده مینمایند،که این شیوه موجب افزایش هزینه این ارتباطات به ازای هر فرد که جهت برقراری این تماس ها گمارده می*شود خواهد گشت، که در صورت بالا بودن حجم این ارتباطات هزینه قابل توجهی به سازمان تحمیل شده،علاوه بر این استفاده از نیروی انسانی در کارهای تکراری موجب افزایش ضریب خطا خواهد شد. KAS با حذف این هزینه ها و جلوگیری از خطاهای انسانی موجب افزایش بهره وری سازمان و کاهش هزینه*ها می*گردد. به طور مثال سازمانی مانند بانک در شعبه های کوچک خود در شهرستان ها به طور متوسط یک کارمند را برای امر تماس های خود با مشتریان به کارگیری نموده است و شعبه های بزرگتر به تناسب نفرات بیشتری را به این امر اختصاص داده اند، در یک شهرستان کوچک حداقل ده نفر به برای این مهم بکارگیری میشوند که اگر هر یک از کارکنان مبلغ ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت نمایند در ماه ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان و در سال ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ هزینه این امر میشود، تصور نمایید برای یک شهرستان بزرگ با چندین برابر کارمند چه هزینه بالایی را به سازمان تحمیل میکند . این سازمان میتواند صرفا با یک بار هزینه همه ساله میلیاردها تومان صرفه جویی داشته باشد . هدف نهایی ما در KAS پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن دقت و کارایی سازمان است.
این یک نمونه کوچک از مزیت این سیستم میباشد.