نحوه ی نصب کارت Atcom AX-4ET تک پورت روی استریسک 1.4 و centos 5.6

centos بعد از نصب
پکیج های مورد نیاز را که از قرار زیر هستند در مسیر زیر کپی میکنیم


/usr/src/

mISDN.tar.gz
mISDNuser.tar.gz
asterisk-1.4.0.tar.gz
سپس پکیج های پیش نیاز زیر رو نصب میکنیم

yum install kernel-devel gcc c++ gcc-c++ ncurses-devel newt libxml2 sqlite-devel flexسپس برای رفع مشکل کرنل mISDN : rm /lib/modules/2.6.18-238.el5/build

mkdir -p /lib/modules/2.6.18-238.el5/build

cd /lib/modules/2.6.18-238.el5/build

ln -s /usr/src/kernels/2.6.18-348.12.1.el5-i686/* .
حالا سورس هایی که در ابتدا گفتیم رو نصب میکنیم

ابتدا mISDN.tar.gz
Tar –xzvf mISDN.tar.gz

cd /usr/src/mISDN-1_1_9.1/
make
make install
make config
cd ..

mISDNuser.tar.gz وبعد

Tar –xzvf mISDNuser.tar.gz

cd mISDNuser-1_1_9.1/

make
make install


حالا ماژول هایش را نصب میکنیم

rpm -Uvh ../kmod-mISDN-1.1.7.2-2.el5.elrepo.i686.rpm


و بعد mISDN را start میکنیم

/etc/init.d/mISDN scan
/etc/init.d/mISDN config
/etc/init.d/mISDN start
/etc/init.d/misdn-init scan
/etc/init.d/misdn-init configحالا استریسک را نصب میکنیم


cd ..

Tar –xzvf asterisk-1.4.0.tar.gz
cd asterisk-1.4.0
./configure
make
make menuselect
make install
make samples
make config
asterisk start
/etc/init.d/misdn-init startحالا سیستم رو ریبوت میکنیم
rebootاکنون میبینیم که led های کارت در حال چشمک زدن هستند به رنگ سبز
حالا:
misdn-init scan
misdn-init config
misdn-init startسپس وارد کنسول استریسک میشویم:
Module load chan_mISDNحالا مینیم که کامند misdn در کنسول میاد:
mISDN