مشکل انتقال صدا در گوشی های Clipcom بر روی سرور الستیکس را چگونه رفع کنیم ؟
این مشکل زمانی به وجود می آید که کدک های انتقال تصویر بر روی سرور الستیکس شما فعال باشد.
حال راهکار چیست :
بر روی داخلی...